• Fonaments superficials. Sabates aïllades o combinades. Lloses. Fonaments sota el nivell freàtic. Murs de contenció de talussos per a enginyeria civil. Murs de soterrani en edificació. Murs pantalla amb ancoratges i sense ancoratges provisionals. Reforç de fonaments.
  • Fonaments profunds. Lloses d'estaca. Estaques. Microestaques. Fonaments sota el nivell freàtic.
  • Estructures metàl·liques. Grans llums. Naus Industrials. Estructures d'edificació. Gelosies. Estructures singulars. Unions soldades i acollades.
  • Estructures de formigó. En massa. Armat. Pretesat. Postesat.
  • Optimizació d' estructures. Recàlculs. Minimització d'armats. Optimizació de perfils en estructures d'acer.